Algemene reisvoorwaarden

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisorganisator: IVORY travel, die georganiseerde reizen rechtstreeks aan het publiek aanbiedt.
 2. Reiziger: degene die de boeking aangaat en aansprakelijk is voor de door hem/haar geboekte medereiziger(s) en voor alle verplichtingen die uit deze boeking voortvloeien.

2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst;

 1. Het aanbod van reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
 2. Herroeping dient zo spoedig mogelijk aan reiziger te worden mede gedeeld.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in de door reisorganisator verstrekte informatie bindt reisorganisator niet.
 4. Herroeping wegens correctie en fouten in de reissom is toegestaan.
 5. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in de reisduur mee gerekend.

3. Reissom

 1. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij reisorganisator bekend zijn op het moment van publicatie.
 2. Ten tijde van boeking kunnen prijzen gewijzigd zijn.

4. Betaling

 1. Bij tot stand komen van deze overeenkomst, dient door reiziger een aanbetaling te worden gedaan van 20% van de totale reissom, met een minimum van € 200,00. De aanbetaling dient binnen 1 week na faktuurdatum in het bezit van reisorganisator te zijn.
 2. De restbetaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit te zijn van reisorganisator.
 3. Voor afwijking van artikel 5 lid a en b is toestemming vereist van reisorganisator.
 4. Bij niet tijdige betaling wordt reiziger in gebreke gesteld door reisorganisator. Na aanmaning van reisorganisator heeft reiziger 1 week om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het in gebreke stellen. Reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten aan reiziger in rekening te brengen.
 5. Onze pakketreizen vallen onder STO-reisgarantie. Voor deze reizen betaalt u niet aan IVORY travel, maar aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Bij faillissement en surseance van betaling gaat het door u betaalde bedrag naar Stichting Take Over (STO). Zij zorgen ervoor dat u uw geld terug krijgt of halen u terug uit het buitenland. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad algemene informatie.

5. Documenten en inentingen

 1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort tot 6 maanden na terugkeer van de reis en een visum.
 2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het nagaan en regelen van eventuele inentingen voor de gekozen reisbestemming.
 3. Indien reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van de in artikel 6 lid a en b genoemde zaken, komen de daardoor ontstane gevolgen voor risico en rekening van reiziger.

6. Reisbescheiden

 1. Reisbescheiden worden ongeveer 7 dagen voor vertrek aan de reiziger toegestuurd.
 2. Het kan voorkomen dat deze termijn door gerechtvaardigde redenen wordt overschreden.

7. Annulering door reiziger

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. In het algemeen geldt het onderstaande:
  1. Bij annulering tot 56 dagen voor vertrekdatum: 30% van de totale reissom.
  2. Bij annulering vanaf de 56e dag tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de totale reissom.
  3. Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de totale reissom.
  4. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: de totale reissom
 2. Reiziger is gehouden annulering zo spoedig mogelijk telefonisch aan reisorganisator door te geven en daarna schriftelijk te bevestigen. Als annuleringsdatum wordt de ontvangstdatum van de schriftelijke annulering genomen.
 3. Indien één van de reizigers annuleert, is de reiziger die wel op reis gaat verplicht om een eventuele
  toeslag voor een éénpersoonskamer te betalen.

8. Aansprakelijkheid

 1. IVORY travel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door  personeel.

9. Preferenties

 1. Bij een boeking kunt u speciale wensen kenbaar maken ten aanzien van ligging, etage en dergelijke. Hoewel wij onze uiterste best doen om aan uw wensen tegemoet te komen, kunnen wij deze helaas niet garanderen.

10. Klachten

 1. Het toewijzen van het aantal sterren aan een hotel, geschiedt ter plaatse. Dit kan afwijken van Nederlandse richtlijnen. IVORY travel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Hoewel wij er alles aan doen uw reis zo aangenaam mogelijk te maken, kan het toch gebeuren dat u een probleem heeft. Probeer het probleem direct ter plaatse op te lossen, want een probleem beïnvloedt uw vakantie. Neemt u contact op met de receptie van uw hotel, zij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen. Wordt uw probleem niet afdoende opgelost, kunt u contact
  opnemen met onze reisleiding. Zij helpen u dan verder. Klachten die daarna nog steeds niet zijn opgelost, kunt u bij thuiskomst, doch binnen 2 weken, aan ons doorgeven. Ter plaatse beschrijft u kort uw klacht en de stappen die door beiden partijen ondernomen zijn om uw klacht op te lossen. Laat uw verklaring ondertekenen door onze reisleiding, zodat wij weten dat zij er actief mee bezig zijn geweest om de klacht voor u op te lossen. Na uw terugkomst gaan wij nogmaals kijken of wij nog iets voor u kunnen doen.
 3. Groepsklachten kunnen niet in behandeling worden genomen, alleen individuele klachten.